REGULAMIN

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Kontakt i sposób porozumiewania się:

najszybsza forma kontaktu to nasz Instagram @innaslodycz

mailowo: hello@innaslodycz.pl

listownie: Mirosława Sałyga, Podgórzyce 38, 05-660 Warka

telefonicznie: + 48 577 500 203;

§1

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Inna Słodycz, dostępny pod adresem internetowym

www.innaslodycz.plprowadzony jest przez: Mirosława Sałyga

Podgórzyce 38 05-660 Warka NIP 7972074314

REGON 387680740

§2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna Mirosława Sałyga
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.innaslodycz.pl
 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem lub klientem w
  ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
  Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 2. Produkt – wykonywane na zamówienie, wybrany produkt z listy sklepu.
 3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@innaslodycz.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 25 1140 2004 0000 3102 8073 4451
  mBank. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i każdą nowoczesną przeglądarką internetową obsługującą protokoły HTTP I HTTPS
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies

§5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ,adres zamieszkania.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
  ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności:

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie sklepu w zakładce “płatności”.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 1. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych towarów oraz opłatę za dostawę
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi:
 3. do 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wpłaty na konto Sprzedawcy, chyba że opis
  zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku jednorazowych większych zamówień
  złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, przy czym Klient zostanie o powyższym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku akceptacji proponowanego terminu dostawy Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, natomiast po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą– możliwa jest także wysyłka na terenie Europy.

9. W przypadku nieodebrania przez Klienta prawidłowo zaadresowanej przesyłki, tj takiej której adres odbiorcy jest zgodny z tym, wpisanym zamówieniu przyjmuje się, że Klient odstąpił od umowy, a w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą przyjmuje się, że odstąpił on od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. W tym przypadku nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana po złożeniu zamówienia, służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. 
 2.  W wyjątkowych okolicznościach konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287), zwanej dalej “Prawem konsumenckim” prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 7 dni od momentu doręczenia rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z paragonem fiskalnym (który każdorazowo dołączany jest do zamówienia) przed jego upływem na adres e-mail innaslodycz@gmail.com
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz wraz z paragonem Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za produkt. 
 1. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w art 38 Prawa konsumenckiego.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
 2. Przesyłki zawierające szkło , delikatne produkty , oznaczone naklejką “Ostrożnie Szkło”, należy otworzyć przy doręczycielu i skontrolować czy nie zostały uszkodzone.
 3. Jeśli przesyłka i jej zawartość nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel, a następnie skontaktować się ze sprzedającym poprzez e-mail: innaslodycz@gmail.com
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową lub gdy produkt posiada wady fabryczne, Klient powinien odesłać do Sprzedającego, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności lub wad, na koszt Sprzedającego.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
 7. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie utrudniona, Sprzedawca –po konsultacji z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaproponuje inne rozwiązanie.
 8. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

9. Gwarancji nie podlega: naturalne zużycie, uszkodzenia mechaniczne, wady widoczne w dniu zakupu (przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu), uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

§ 12

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym
  jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie
  i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
  reklamowo – promocyjnych, w tym innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. Dz.U.2020.344). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania w/w materiałów reklamowo – promocyjnych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 13

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
 4. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie innaslodycz.pl i oznacza akceptację niniejszego Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem innaslodycz.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 6. Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl